فایل ورد Word مقاله ارزيابي خاصيت ضد ميکروبي گياهان دارويي مورتلخ و سداب ترکه اي بر باکتري شيگلا ديسانتري با روش ديسک ديفيوژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله ارزيابي خاصيت ضد ميکروبي گياهان دارويي مورتلخ و سداب ترکه اي بر باکتري شيگلا ديسانتري با روش ديسک ديفيوژن :
تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: شیگلا دیسانتری (Shigella dysenteriae) یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور می باشد. امروزه شیگلاها از عوامل اصلی بروز اسهال‌ های حاد خونی به‌ شمار می روند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ضدباکتریایی اسانس دو گیاه مورتلخ و سداب ترکه‌ ای بر روی شیگلا دیسانتری انجام شده است. مواد و روش ‌ها: در این مطالعه سر شاخه‌های گلدار دو گیاه مورتلخ و سداب ترکه ‌ای از رویشگاه‌ های طبیعی در شهرستان لارستان جمع ‌آوری گردیدند. پس از اسانس گیری با دستگاه کلونجر, ترکیبات موجود در گیاهان با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی (GC-MS) شناسایی شدند. به منظور تعیین حساسیت باکتری نسبت به اسانس گیاهان دارویی از روش انتشار دیسک (Disc diffusion) استفاده گردید. یافته‌ ها: بیشترین و کمترین قطر هاله عدم رشد به ترتیب در تیمار با غلظت اسانس 20 و 625/0 میکرولیتر بر دیسک مشاهده گردید. مقایسه میانگین اثر ضدباکتریایی دو گیاه و قطر هاله عدم رشد در باکتری شیگلا دیسانتری نشان داد که بین دو گیاه در سطح 5 درصد از نظرآماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به طوری که اثر ضدباکتریایی گیاه سداب ترکه ای (a78/13) بیشتر از گیاه مور تلخ (b33/11) می باشد. نتیجه گیری: با توجه به خاصیت ضد میکروبی اسانس های مورد بررسی در این مطالعه, می‌ توان از ترکیبات گیاهی مذکور به عنوان داروی ضد میکروبی در درمان عفونت‌ های ناشی از این باکتری استفاده نمود.

لینک کمکی