فایل ورد Word مقاله اثر مهاري کانجوگه داکسي‌سيکلين و نانوذرات نقره بر باکتري بروسلا ملي‌تنسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله اثر مهاري کانجوگه داکسي‌سيکلين و نانوذرات نقره بر باکتري بروسلا ملي‌تنسيس :
تعداد صفحات :25

سابقه و هدف: بروسلوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که توسط جنس بروسلا ایجاد می‌شود. در مطالعات اخیر فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش, بررسی اثرات ضدمیکروبی و اثر هم‌افزایی کونژوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره بر روی بروسلا ملی‌تنسیس 16M بود. مواد و روش‌ها: در ابتدا کونژوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره تهیه شد. سپس با روش انتشار چاهک اثر مهارکنندگی آن بر روی بروسلا ملی‌تنسیس 16M در محیط مولر هینتون آگار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش ماکرودیلوشن حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) توسط کونژوگه داکسی‌سیکلین و نانوذره نقره در محیط مولر هینتون براث تعیین گردید. در نهایت در مدل حیوانی نیز اثر کونژوگه سنتز شده مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کونژوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره اثر ضدمیکروبی روی باکتری بروسلا ملی‌تنسیس 16M در شرایط آزمایشگاهی دارد. در مدل حیوانی کونژوگه نانوذرات نقره و داکسی‌سیکلین کاهش زیادی در میزان باکتری‌های بروسلا ملی تنسیس طحالی ایجاد کرد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کونژوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره اثر هم‌افزایی بر روی هم دارند و می‌تواند در درمان بروسلوز مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی