فایل ورد Word مقاله توليد بيولوژيکي و بررسي خواص ضد باکتريايي نانوذرات طلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله توليد بيولوژيکي و بررسي خواص ضد باکتريايي نانوذرات طلا :
تعداد صفحات :24

سابقه و هدف: نانوذرات تولید شده با روش بیولوژیکی در عین بی خطر بودن, دارای اثرات ضد باکتریایی مناسبی بر علیه جدایه های مسبب عفونت های انسانی می باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی سویه های تولید کننده نانوذرات طلا از خاک به صورت درون و برون سلولی و نیز بررسی خواص ضد باکتریایی نانوذرات طلای تولیدی بر علیه 10 باکتری بیماری زا انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه پس از جداسازی باکتری ها از خاک و تولید نانوذرات طلا توسط روماند و سلول های آن ها, تولید بیولوژیکی نانوذرات از طریق اسپکتروفوتومتر, میکروسکوپ الکترونی گذاره و پراش اشعه اکس تایید گردید. به منظور شناسایی سویه های تولید کننده نانوذرات طلا از روش PCR و سپس تعیین توالی استفاده شد. در نهایت خواص ضد باکتریایی نانوذرات تولیدی بر علیه 10 باکتری بیماری زا با روش چاهک گذاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در مجموع 38 سویه قادر به تولید نانوذرات طلا به صورت خارج سلولی بودند. از این میان 16 سویه توانایی تولید نانوذرات طلا به صورت درون سلولی را نیز دارا بودند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره حاصل از نانوذرات طلا نشان داد که نانوذرات دارای ابعادی کمتر از 100 نانومتر بوده اند و نتایج پراش اشعه اکس حضور ساختار کریستالین نانوذرات طلا را تایید نمود. 3 سویه برتر تولید کننده نانوذرات طلا شامل باسیلوس موجاونسیس, باسیلوس اسپیزیزنی و باسیلوس والیسمورتیس بودند. نتایج بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات طلا تولیدی نشان داد که نانوذرات تولیدی به روش خارج سلولی بهتر از نانوذرات تولیدی به روش درون سلولی توانایی مهار رشد باکتری های بیماری زا را دارند. نتیجه‌گیری: تولید نانوذرات طلا با روش بیولوژیکی قابل انجام است و نانوذرات طلا تولیدی دارای خواص ضد باکتریایی مشابه بر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی می باشند.

لینک کمکی