فایل ورد Word مقاله بررسي بروز آبس? کبدي در گاوهاي شيرده و خشک هلشتاين و تأثير آن بر برخي فراسنجه‌هاي خوني و بافت‌شناسي ياخته‌هاي کبد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي بروز آبس? کبدي در گاوهاي شيرده و خشک هلشتاين و تأثير آن بر برخي فراسنجه‌هاي خوني و بافت‌شناسي ياخته‌هاي کبد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

هدف از این پژوهش بررسی بروز آبس کبدی در گاوهای شیری هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه­های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبدی بود. کبد 577 رأس گاو شیرده و خشک در زمان کشتار در دو کشتارگاه در ایران برای تشخیص آبس کبدی بررسی شدند. خون‌گیری از گاوها در زمان نزدیک به کشتار انجام شد. 60 رأس گاو سالم یعنی به شمار گاوهای دارای آبس کبدی, (که هیچ نوع مشکل از لحاظ کالبدگشایی و بازبینی امعا واحشا نداشتند) برابر با گله و شمار زایش به‌عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. بی‌درنگ پس از کشتار, کبد گاوها به چهار گروه کبد بدون آبسه امتیاز 0, کبد با یک یا دو آبس کوچک یا آسیب بافتی امتیاز A-, کبد با یک یا دو آبسه به‌خوبی تشکیل‌شده امتیاز A و کبد با یک یا چند آبس باز بزرگ, با یا بدون چسبندگی امتیاز A+ طبقه‌بندی شدند. بررسی کشتارگاهی نشان داد, 4/10 (60 رأس) درصد از گاوها آبس کبدی داشتند (25, 7/31 و 3/43 درصد به ترتیب برایA-, A و A+). داده‌های به‌دست‌آمده از بررسی‌های بافت‌شناختی نشان داد, کبدهای آبسه دار در مقایسه با کبد گاوهای سالم, یاخته‌های هپاتوسیت نزدیک به سینوزوئیدها تغییر شکل یافته و بافت مرده (نکروزه)‌شده داشتند و شمار یاخته‌های کاپفر در کبدهای درگیر آبسه افزایش‌یافته بودند. غلظت آنزیم‌های کبدی آسپارتات آمینوترنسفراز (AST), آلانین آمینوترنسفراز (ALT) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در سرم خون گاوهای دارای آبس کبدی با امتیاز (اسکور)های A-, A و A+ در مقایسه با گاوهای سالم بالاتر بودند (01/0P≤)؛ درحالی‌که غلظت آنزیم کراتین­کیناز (CK) در گاوهای درگیر آبس کمتر از گروه سالم بود (01/0P≤). گاوهای دارای آبس کبدی با اسکورهای A-, A و A+ غلظت‌های پایین­تری از آلبومین و کلسترول سرم در مقایسه با گاوهای سالم داشتند (01/0P≤). نتایج این پژوهش نشان داد, غلظت بالاتر آنزیم‌های کبدی و غلظت پایین آلبومین و کلسترول سرم خون در گاوهای مبتلا به آبس کبدی ممکن است درنتیج تخریب یاخته‌های کبدی و التهاب باشد. درمجموع نتیجه‌گیری می‌شود که, برخی فراسنجه‌های خونی می‌توانند به‌عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت آبس کبدی استفاده شوند.

لینک کمکی